Scroll to top

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového sídla catio.ooo je Jaroslav Šorman, Nová 595/6, Kanianka, IČO: 43542646 (ďalej len Prevádzkovateľ) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Webová stránka catio.ooo používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Webová stránka catio.ooo zaznamenáva vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok catio.ooo môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

Sprostredkovatelia – Prevádzkovateľ v niektorých prípadoch spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s § 34 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov poveril a na základe zmluvy, sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ pri výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 39 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovateľmi sú spoločnosti: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, so sídlom The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zabezpečuje e-mail marketing. Nakoľko sa jedná o Sprostredkovateľa, ktorého sídlo je v tretej krajine, považujem za dôležité informovať Vás, že marketingová platforma MailChimp patrí medzi spoločnosti zaregistrované na Ministerstve obchodu USA, a teda spĺňa podmienky štítu na ochranu osobných údajov tzv. Privacy Shield, čo si môžete overiť v na stránkach Privacy Shiel, zároveň si môžete viac informácii o znení ich GDPR pravidiel prečítať na stránkach Mailchimp GDPR.

Spracovaním osobných údajov môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne Sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.
Komunikácia, ktorá prebieha medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, niekedy môže obsahovať aj Vaše osobné údaje, táto komunikácia však prebieha cez zabezpečené prístupy a šifrované správy.

Poučenie o právach
dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, máte právo byť informovaný o všetkých vyššie uvedených skutočnostiach, ako aj o tom, že máte nasledovné práva:

a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúva.
V prípade, že chcete vedieť, ktoré osobné údaje o Vás Prevádzkovateľ spracúva, rád vám ich na požiadanie poskytnem. Stačí, ak mi Vašu požiadavku zašlete na mail www@catio.ooo a ja ju bezodkladne vybavím, najneskôr však do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

b) právo na opravu Vašich osobných údajov, v prípade, že sú údaje, ktoré ste mi poskytli neaktuálne, došlo k ich zmene, je v nich akákoľvek nesprávnosť, alebo sú neúplné, dajte mi vedieť na email www@catio.ooo a ja vám ich bezodkladne opravím. Zároveň budem o tejto zmene informovať aj všetkých mojích Sprostredkovateľov, ktorý spracúvajú Vaše osobné údaje, aby rovnako vaše osobné údaje opravili, a zároveň Vám dám spätnú väzbu, že k došlo tejto oprave vašich osobných údajov.

c) právo na výmaz vašich osobných údajov, v prípade, že nie ste spokojný s tým, ako spracúvam vaše osobné údaje, máte právo aj na výmaz vašich osobných údajov. Súhlas, ktorý ste mi poskytli odvoláte rovnako jednoducho, ako ste mi ho udelili, a to prostredníctvom newslettru v ktorom sa nachádza deaktivačný link, alebo mi môžete napísať na email www@catio.ooo. Takýto súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Rovnako máte právo na zabudnutie – právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov po dosiahnutí účelu ich poskytnutia, tzn. po poskytnutí plnenia zmluvy, resp. po skončení doby ich povinného uchovávania v zmysle osobitných predpisov Slovenskej republiky. Právo na vymazanie vašich osobných údajov teda nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujem na plnenie mojich zákonných povinností, ktoré mi ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia mojich zákonných povinností ich budem musieť ďalej spracovávať. Osobné údaje, ktoré naplnili svoj účel, ďalej nespracúvam a neuchovávam. O výmaze Vašich osobných údajov Vás budem informovať.

d) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak Prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohol by som vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v mojich systémoch, ale ja ich už nebudem používať na moje účely. O tom, že som obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, Vás budem informovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné od dňa 25.05.2018.